Debido al mal funcionamiento de blogger y los blogspot en China durante esta última semana, nos vemos obligados a efectuar las nuestras deposiciones en diferente plaza... Zhenru&Shanruo a partir de hoy mismo, 7 de diciembre de 2008. Perdón por las molestias. Las aquí ya realizadas permanecerán intactas en tanto en cuanto no se biodegraden o así.

8/31/2007

Glosario español-chino de mamíferos


alpaca--- 羊驼 yáng tuó
antílope--- 羚羊 líng yáng
ardilla--- 松鼠 sōng shǔ
armadillo--- 犰狳 qiú yú
asno--- 驴 lǘ
ballena--- 鲸 jīng
bisonte--- 美洲野牛 měi zhōu yě niú
buey--- 牛 niú
búfalo--- 水牛 shuǐ niú
burro--- 驴 lǘ
caballo--- 马 mǎ
cabra--- 山羊 shān yáng
camello--- 骆驼 luò tuó
canguro--- 袋鼠 dài shǔ
carnero--- 羊 yáng
castor--- 河狸 hé lí
cebra--- 斑马 bān mǎ
cerdo--- 猪 zhū
chimpancé--- 黑猩猩 hēi xīng xīng
chinchilla--- 南美栗鼠 nán měi lì shǔ
ciervo--- 鹿 lù
cobaya--- 豚鼠 tún shǔ
comadreja--- 鼬,黄鼠狼 yòu ,huáng shǔ láng
conejo--- 兔子 tù zǐ
cordero--- 羊羔,羔羊 yáng gāo ,gāo yáng
delfín--- 海豚 hǎi tún
dromedario--- 单峰驼 dān fēng tuó
elefante--- 象 xiàng
erizo--- 刺猬 cì wèi
foca--- 海豹 hǎi bào
gacela--- 小羚羊 xiǎo líng yáng
gato--- 猫 māo
gorila--- 大猩猩 dà xīng xīng
hiena--- 鬣狗 liè gǒu
hipopótamo--- 河马 hé mǎ
hurón--- 雪貂 xuě diāo
jirafa--- 长颈鹿 zhǎng jǐng lù
león--- 狮 shī
leopardo--- 豹 bào
liebre--- 野兔 yě tù
lince--- 猞猁 shē lì
lirón--- 睡鼠 shuì shǔ
llama--- 大羊驼 dà yáng tuó
lobo--- 狼 láng
marmota--- 土拔鼠 tǔ bá shǔ
marsopa--- 大西洋鼠海豚 dà xī yáng shǔ hǎi tún
mono--- 猴子 hóu zǐ
morsa--- 海象 hǎi xiàng
mulo--- 骡 luó
murciélago--- 蝙蝠 biān fú
nutria--- 水獭 shuǐ tǎ
orangután--- 猩猩 xīng xīng
oso--- 熊 xióng
oso hormiguero--- 食蚁兽 shí yǐ shòu
oso panda--- 熊猫 xióng māo
oveja--- 母羊 mǔ yáng
pantera--- 美洲豹 měi zhōu bào
perezoso--- 獭猴 tǎ hóu
perro--- 狗 gǒu
potro--- 马驹,小马 mǎ jū ,xiǎo mǎ
puerco espín--- 箭猪 jiàn zhū
rata--- 鼠 shǔ
ratón--- 家鼠 jiā shǔ
reno--- 驯鹿 xùn lù
rinoceronte--- 犀牛 xī niú
tejón--- 獾 huān
ternera--- 小牛,牛犊 xiǎo niú ,niú dú
tigre--- 虎 hǔ
topo--- 鼹鼠 yǎn shǔ
toro--- 公牛 gōng niú
vaca--- 母牛 mǔ niú
yak--- 牦牛 máo niú
yegua--- 母马 mǔ mǎ
zorro--- 狐 hú

No hay comentarios:

Por temas...